Informacje o liceum

  • admin
  • 2017-01-10 14:35:01

Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie jest szkołą ponadgimnazjalną ogólnokształcącą dla młodzieży. Cykl kształcenia w szkole wynosi trzy lata. Ukończenie liceum umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

Informacje o liceum

Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie jest szkołą ponadgimnazjalną ogólnokształcącą dla młodzieży. Cykl kształcenia w szkole wynosi trzy lata. Ukończenie liceum umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

Organem prowadzącym szkołę jest Fundacja Rodziny Wośko.

Szkoła proponuje nauczanie w oddziałach ogólnodostępnych oraz w oddziałach dwujęzycznych, w których nauczanie prowadzone jest częściowo w dwóch językach – języku polskim i języku angielskim.

Niezależnie od dwujęzyczności, każdy oddział w szkole ma określony kierunek kształcenia, wyznaczony przez przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, w wymiarze wyższym niż ten, do którego zobowiązane są szkoły publiczne.

W procesie wychowania duży nacisk szkoła kładzie na kształtowanie postaw patriotycznych i prawego charakteru. Pragniemy, by absolwenci pracowali w przyszłości dla Polski, pro publico bono, a być może również dla Kutna – naszej „małej ojczyzny”.

Celem szkoły jest nowoczesna, prestiżowa edukacja na poziomie ponadgimnazjalnym, zapewnienie uczniom optymalnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego. Model absolwenta szkoły to homo prudens.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie opiera swoją działalność na tradycyjnych wartościach kultury europejskiej: prawdzie, honorze, wolności, szacunku do bliźniego, patriotyzmie, poczuciu piękna, trwałości rodziny, świadomości silnych więzi człowieka z naturą, zdolności tworzenia.

Misją szkoły jest: „Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć!”

Szkoła zapewnia bezpieczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach prawa, potwierdzone pozytywnymi opiniami państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

Oferta szkoły jest adresowana do uczniów zdolnych, ambitnych, świadomych swoich możliwości, pragnących rozwinąć swoje zainteresowania i zdobyć gruntowne wykształcenie.


    admin
  • tags