Uprawnienia szkoły publicznej

Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, co oznacza, że umożliwia realizację obowiązku nauki, określonego w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. 2016. 1943 ze zm.) i spełnia wymagania określone w art. 7 ust. 3 cytowanej ustawy, tzn.:

  • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe wymienione w art. 7 ust. 1 pkt. 4 lit. a;
  • realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu;
  • stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie oświaty;
  • prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;
  • zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt. 6, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.
  • tags
  • author: admin / 2017-01-10 07:00:00