Źródła finansowania szkoły

Nauka w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi
w Kutnie jest odpłatna. Miesięczna wysokość czesnego wynosi 700 zł. W przypadku trudnej sytuacji materialnej, na pisemny umotywowany wniosek rodziców/ prawnych opiekunów, Fundacja Rodziny Wośko może podjąć decyzję o zwolnieniu z czesnego. Ponadto, uczniowie zwolnieni z czesnego, a uzyskujący bardzo dobre wyniki
w nauce, będą mogli ubiegać się o przyznanie stypendium ze środków Fundacji.

Przed rozpoczęciem nauki, pomiędzy rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia a szkołą zostanie zawarta umowa
o zasadach i warunkach kształcenia w liceum.

Inne źródła finansowania szkoły to:

  • środki pochodzące od Fundacji Rodziny Wośko – organu prowadzącego szkołę;
  • dotacja oświatowa z budżetu powiatu;
  • darowizny.

Szkoła zapewnia

  • indywidualną pracę z każdym uczniem w klasach liczących maksymalnie do 14 osób;
  • pracę z doświadczoną i przyjazną kadrą pedagogiczną z wykorzystaniem metody tutoringu;
  • współpracę z uczelniami wyższymi, m. in. opiekę merytoryczną uczelni nad uczniami szczególnie uzdolnionymi, zajęcia z nauczycielami akademickimi w szkole i na uczelni, naukowe konferencje tematyczne, obozy naukowo – szkoleniowe;
  • wyższą niż w szkołach publicznych liczbę godzin przedmiotów rozszerzonych;
  • specjalistyczne przedmioty dodatkowe, m. in. język angielski w medycynie, podstawy rysunku technicznego;
  • możliwość nauki trzech języków obcych w szkole;
  • naukę języka obcego zakończoną certyfikatem;
  • stypendia dla uczniów;
  • przygotowanie do studiów w języku angielskim na uczelniach polskich i zagranicznych;
  • bogatą ofertę zajęć sportowo – rekreacyjnych, m. in. basen, kręgielnia, squash;
  • wycieczki integracyjne, m. in. do teatru, filharmonii;
  • spotkania z ludźmi kultury, sztuki i nauki, m. in. z reżyserami, pisarzami, podróżnikami, dziennikarzami
  • tags
  • author: admin / 2017-04-10 09:11:00