Polityka prywatności

Polityka prywatności dla użytkowników strony internetowej Akademickiego Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie.

W trosce o zapewnienie jak najwyższego standardu ochrony Twoich danych osobowych przygotowaliśmy Politykę prywatności dla użytkowników strony internetowej. W dokumencie tym znajdziesz zasady, na jakich opiera się przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania z naszej strony, a także sposób działania plików cookies. Bardzo prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami, jeżeli będą Państwo korzystać z naszej strony internetowej.

Spis treści:

  1. Definicje
  2. Wstęp
  3. Pliki cookies - rodzaje plików cookies, okres ich przechowywania oraz sposób wycofania zgody na ich instalację.
  4. Podstawy prawne przetwarzania danych związanych z wykorzystaniem plików cookies i funkcjonowaniem strony.
  5. Odbiorcy danych.
  6. Przekazywanie danych do państw trzecich.
  7. Prawa Użytkownika.
  8. Postanowienia końcowe.

1. Definicje

1.1. Strona internetowa – strona internetowa https://www.liceum.polfarmex.pl/ prowadzona przez Fundację Rodziny Wośko z siedzibą Siemienicach, Siemienice 18, 99-314 Krzyżanów, działającą jako organ prowadzący Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie.

1.2. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.3. Administrator danych osobowych – podmiot ustalający cele i sposoby przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej jest Fundacja Rodziny Wośko z siedzibą Siemienicach, działającą jako organ prowadzący Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie.

1.4. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca stronę internetową Akademickiego Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie.

1.5. Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (zgodnie z art. 4 pkt. 1 RODO).

1.6. Pliki cookies - to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej.

1.7. Liceum - Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie.

2. Wstęp

2.1. Zachowanie poufności, ochrona danych oraz respektowanie praw osób, których dotyczą przetwarzane dane, są dla Liceum niezwykle ważne i chcemy, aby każda osoba, której dane przetwarzamy wiedziała, że stosujemy się do wymagań wynikających z RODO. W związku z tym Liceum stosuje odpowiednie środki ochrony danych jak też na bieżąco monitoruje bezpieczeństwo danych oraz aktywnie reaguje na zidentyfikowane zagrożenia i reaguje na wszelkie wnioski osób, których dotyczą dane.

2.2. Poprzez bezpieczeństwo danych osobowych należy rozumieć zapewnienie ich poufności, integralności, dostępności oraz rozliczalności, poprzez wdrożenie i eksploatację niezbędnych do tego celu mechanizmów technicznych i procedur organizacyjnych.

2.3. Celem przedstawienia niniejszej informacji jest ochrona interesów osób, których dane dotyczą poprzez zapewnienie dostępu do niezbędnych informacji i umożliwienie skorzystania z praw, które przysługują każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez stronę internetową Liceum.

3. Pliki cookies - rodzaje plików cookies, okres ich przechowywania oraz sposób wycofania zgody na ich instalację.

3.1. Liceum stosownie do przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) informuje, iż w ramach działania Strony internetowej korzysta z technologii plików „cookies”. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej.

3.2. Strona internetowa korzysta z następujących plików cookies:

a) Techniczne” pliki cookies - są to pliki cookies, które są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania strony oraz właściwej realizacji żądanych przez Państwa usług, jak również do przechowywania Państwa zgody na inne kategorie plików cookie. Możecie je Państwo wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, ale może to wpłynąć na funkcjonowanie strony.

b) „Analityczne” pliki cookies - są to pliki cookies, które instalowane są przez Google Analytics. Są one wykorzystywane do ulepszania naszej strony internetowej poprzez zbieranie i przedstawianie informacji o tym, jak Państwo z niej korzystają. Pliki cookie zbierają informacje w sposób, który nie pozwala na bezpośrednią identyfikację osób. Instalacja analitycznych plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika wymaga jego zgody.

3.4. Jeśli Użytkownik nie chce zapisywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy jednak podkreślić, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika, może utrudnić, a w skrajnych przypadkach, może uniemożliwić korzystanie ze Strony.

Sposoby konfigurowania ustawień dotyczących plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:

a) Firefox - instrukcja jak usunąć cookies z przeglądarki

b) Chrome - instrukcja jak usunąć cookies z przeglądarki

c) Internet Explorer - instrukcja jak usunąć cookies z przeglądarki

d) Microsoft Edge - instrukcja  jak usunąć cookies z przeglądarki

e) Safari - instrukcja jak usunąć cookies z przeglądarki


4. Podstawy prawne przetwarzania danych związanych z wykorzystaniem plików cookies i funkcjonowaniem strony

4.1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. W logach serwera przechowywane są m.in. następujące informacje:

a) publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)

b) nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,

c) czas nadejścia zapytania,

d) kod odpowiedzi HTTP,

e) informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi stronę Liceum, jednakże dla uprawnionych podmiotów mogły by służyć do identyfikacji osób.

4.2. Podstawą prawną przetwarzania danych, o których mowa w pkt 4.1. jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dane są niezbędne do prawidłowego działania i wyświetlania strony internetowej Liceum, nawiązania komunikacji z urządzeniem użytkownika i przesłania na nie danych.

4.3. Podstawą prawną przetwarzania analitycznych plików cookies będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, (pkt 3.2. ppkt b,c), po wyrażaniu przez Użytkownika zgody na ich instalację w myśl art. 173 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 576). Ponadto podstawą prawną transferu danych związanych z przetwarzaniem plików cookies Google Analytics, które są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) jest zgoda Użytkownika wyrażona świadomie poprzez wyrażenie zgody na te pliki cookies, zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a) RODO, poprzez zaznaczenie checkbox’a oznaczającego zgodę na bannerze wyświetlanym podczas wejścia na Stronę internetową. Zgoda wymagana jest ze względu na brak decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony prywatności w Państwie trzecim. Użytkownik jest świadom ryzyka jakie wiąże się z przekazaniem danych do USA.

5. Odbiorcy danych

5.1. Liceum przekazuje dane związane z funkcjonowaniem strony internetowej podmiotowi świadczącemu usługi hostingowe, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, stosownie do wymagań art. 28 RODO.

5.2. W przypadkach gdy jest wymagane na podstawie przepisów prawa dane osobowe będą także udostępniane właściwym organom administracji, ale tylko w niezbędnym zakresie na podstawie przepisów prawa.

6. Przekazywanie danych do państw trzecich

6.1. Z uwagi na wykorzystywanie na Stronie internetowej narzędzia Google Analytics, którego użycie wiąże się z transferem danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, w którym to kraju znajduje się siedziba Google LLC, następuje przekazywanie danych do państwa trzeciego.

7. Prawa Użytkownika

7.1. Osobie, której dane osobowe przetwarza Liceum przysługuje prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu na podstawie art. 15 RODO;

b) sprostowania swoich nieprawidłowych danych w przypadkach wskazanych w art. 16 RODO;

c) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

e) przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO;

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO.


7.2. Liceum informuje, że możliwa jest odmowa usunięcia danych osobowych w przypadkach gdy Spółka ma obowiązek przetwarzania tych danych nałożony przez przepisy prawa polskiego lub unijnego, bądź przetwarzanie związane jest z dochodzeniem lub obroną przysługujących roszczeń.


7.3. Każda osoba, która uzna, że dotyczące jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

8. Postanowienia końcowe

8.1. Polityka prywatności obowiązuje w stosunku do przetwarzania danych przez Fundację Rodziny Wośko z siedzibą w Siemienicach, Siemienice 18, 99-314 Krzyżanów, działającą jako organ prowadzący niepubliczną szkołę ponadpodstawową o uprawnieniach szkoły publicznej, działającą pod nazwą Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi w Kutnie do strony internetowej https://www.liceum.polfarmex.pl

8.2 Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować przesyłając list na podany powyżej adres bądź przesyłając wiadomość mailową pod adres iod.liceum@polfarmex.pl

8.3 Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja polityki została przyjęta i obowiązuje od 31 maja 2022 r.

  • author: admin / 2017-04-10 09:00:00