Deklaracja przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych

  • 2017-04-20 09:18:35

Kandydaci do klasy dwujęzycznej o profilu dyplomatycznym (ID) proszeni są o złożenie w dniach 24 kwietnia 2017 r. do 23 maja 2017 r. w sekretariacie szkoły (Kutno, ul. Józefów 9) deklaracji przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego, kwalifikującego do klasy dwujęzycznej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie.

Deklaracja przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych

Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego, kwalifikujący do klasy dwujęzycznej z językiem angielskim, zostanie przeprowadzony 29 maja 2017 r. o godzinie 15.00 (Kutno, ul. Józefów 9; sala dydaktyczna).

Maksymalna liczba punktów ze sprawdzianu kompetencji językowych – 50 punktów. Punkty ze sprawdzianu kompetencji językowych zostaną dodane do punktacji ogólnej kandydata.

Sprawdzian ma formę pisemną i obejmuje zadania sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego i stosowania środków językowych. Na jego rozwiązanie przeznaczone jest 1,5 godziny zegarowej.

Kandydat musi uzyskać co najmniej 30% punktów ze sprawdzianu kompetencji językowych, aby zakwalifikować się do dalszego postępowania rekrutacyjnego (przykładowy sprawdzian dostępny jest TUTAJ).

Ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych nastąpi 2 czerwca 2017 roku do godziny 15.00. 

Warunek uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka angielskiego, będącego drugim językiem nauczania w oddziale dwujęzycznym, o przyjęcie do którego ubiega się laureat lub finalista.


Ze sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego zwolnieni są:

1) kandydaci posiadający dyplom: PET (ocena: Pass with Distinction),  FCE, CAE, CPE,  po złożeniu w sekretariacie szkoły jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem),

2) laureaci konkursów przedmiotowych z języka angielskiego dla uczniów gimnazjów, organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty, o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

3) laureaci i finaliści  Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów.

 

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wynik sprawdzianu kompetencji językowych,

2) wyniki z egzaminu gimnazjalnego,

3) oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

4) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

5) inne osiągnięcia uczniów wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.deklaracja przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych kwalifikującego do klasy dwujęzycznej z językiem angielskim.pdf
    • tags