Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z postępowaniem rekrutacyjnym

  • 2020-06-29 07:46:13
Kandydatów i ich rodziców zapraszamy do zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez szkołę na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z postępowaniem rekrutacyjnym

Administratorem podanych danych osobowych jest Fundacja Rodziny Wośko z siedzibą Siemienicach, Siemienice 18, 99-314 Krzyżanów, działającą jako organ prowadzący Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. prof. Zbigniewa Religi  w Kutnie, ul. Józefów 9, 99-300 Kutno, zwana dalej „Administratorem”. 

W jakim celu i na jakiej podstawie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe?

Głównym celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji uczniów oraz publikacja listy osób przyjętych, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kandydatów oraz rodziców i opiekunów prawnych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych. W przypadku gdy przetwarzanie dotyczy danych związanych ze stanem zdrowia kandydatów lub członków ich rodziny, podstawą prawną stanowi art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, który przeprowadzeniu procesu rekrutacji w sposób zgodny z wymogami obowiązujących przepisów prawa.

Administrator będzie przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom, którym powierzy przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu.

Administrator będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, tylko w sytuacji gdy taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Podanie przez Państwa danych osobowe jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo Administrator będzie przetwarzać dane?

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres roku od czasu zakończenia rekrutacji w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Osobie, której dotyczą dane przysługuje prawo do:

·    dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu na podstawie art. 15 RODO;

·    sprostowania swoich nieprawidłowych danych w art. 16 RODO;

·    żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

·    żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

·    przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO;

·    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO.

Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:

Inspektor Ochrony Danych:

Łukasz Jasiński, E-mail: iod.liceum@polfarmex.pl 

Fundacja Rodziny Wośko z siedzibą w Siemienicach, Siemienice 18, 99-314 Krzyżanów


    • tags