Źródła finansowania szkoły

 • admin
 • 2017-01-30 10:33:27

Nauka w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kutnie jest odpłatna. Miesięczna wysokość czesnego wynosi 200 zł. W przypadku trudnej sytuacji materialnej, na pisemny umotywowany wniosek rodziców/ prawnych opiekunów, Fundacja Rodziny Wośko może podjąć decyzję o zwolnieniu z czesnego. Ponadto, uczniowie zwolnieni z czesnego, a uzyskujący bardzo dobre wyniki w nauce, będą mogli ubiegać się o przyznanie stypendium ze środków Fundacji.

Przed rozpoczęciem nauki, pomiędzy rodzicami / prawnymi opiekunami ucznia a szkołą zostanie zawarta umowa o zasadach i warunkach kształcenia w liceum.

Źródła finansowania szkoły

Inne źródła finansowania szkoły to:

 • środki pochodzące od Fundacji Rodziny Wośko – organu prowadzącego szkołę;
 • dotacja oświatowa z budżetu powiatu;
 • darowizny.

Szkoła zapewnia

 • indywidualną pracę z każdym uczniem w klasach liczących maksymalnie po 12 osób;
 • pracę z doświadczoną i przyjazną kadrą pedagogiczną z wykorzystaniem metody tutoringu;
 • współpracę z uczelniami wyższymi, min. opiekę merytoryczną uczelni nad uczniami szczególnie uzdolnionymi, zajęcia z nauczycielami akademickimi w szkole i na uczelni, naukowe konferencje tematyczne, obozy naukowo – szkoleniowe;
 • wyższą niż w szkołach publicznych liczbę godzin przedmiotów rozszerzonych;
 • specjalistyczne przedmioty dodatkowe, min. język angielski w medycynie, podstawy psychologii z elementami coachingu, rysunek techniczny, elementy protokołu dyplomatycznego;
 • możliwość nauki trzech języków obcych w szkole;
 • naukę języka obcego zakończoną certyfikatem;
 • naukę w nowoczesnych laboratoriach „Polfarmex S. A.”: chemicznych i biologicznym oraz w laboratorium językowym;
 • stypendia dla uczniów;
 • przygotowanie do studiów w języku angielskim na uczelniach polskich i zagranicznych;
 • bogatą ofertę zajęć sportowo – rekreacyjnych, min. basen, kręgielnia, squash;
 • wycieczki integracyjne, min. do teatru, filharmonii;
 • spotkania z ludźmi kultury, sztuki i nauki, min. z reżyserami, pisarzami, podróżnikami, dziennikarzami

  admin
 • tags